Fisio Taddeo: Fisioteràpia en Arts Escèniques · Posturologia

La Posturologia

La posturologia és una disciplina de l’àrea de la salut que estudia el sistema tònic postural (STP), la seva regulació, alteracions, adaptacions i maneres de tractament. A qualsevol nivell d’aquest sistema, des dels princials captors d’informació (ulls i peus) fins als efectors de l’acció (músculs) es poden presentar disfuncions que alterin el sistema en la seva globalitat. La desregulació d’un o diversos captors del STP comporta de manera immediata adaptacions amb la principal finalitat de mantenir la visió en la horitzontal i economitzar en despesa energètica, però aquestes adaptacions tendeixen a succeïr-se en cadena, creant les diferents alteracions de manera i/o funció dels diferents segments corporals i el conseqüent desequilibri en les cadenes musculars, que generen en la majoria dels casos les àlgies que motiven la consulta dels pacients. És tasca del posturòleg avaluar-los en la seva individualitat i conjunt, per poder detectar les irregularitats i generar plans de tractament adaptats al pacient.